महात्मा फुले जल व भुमी संधारण अभियान

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद

योजनेचे नाव : महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद

योजना सुरू झाल्याचे वर्षे :

योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 2011 च्या अधिनियम क्र.3: 2/1/2001 महामंडाळाची स्थापना दि.22 ऑगस्ट, 2000

केंद्र व राज्य निधीचे प्रमाण : राज्य पुरस्कृत योजना

योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे

योजनेतील लाभार्थी गट : सामुदायिक लाभार्थी

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जलसंधारण कामे करणे

योजनेची सद्यस्थिती :

अंमलबजावणी यंत्रणा :

क्षेत्रिय संपर्क अधिकारी :

योजनेसाठी वर्ष निहाय प्राप्त निधी / खर्च निधी (केंद्र / राज्य ) :

भौतिक साध्य :

उदिष्ट :

  • राज्यातील 250 हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंधारण कामांचे प्रचलन, प्रवर्तन आणि शीघ्र विकास व नियमन करणे
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम