प्रशासकीय संरचना

 प्रशासकीय संरचना
 प्रशासकीय संरचना

कार्यासननिहाय विषयसूची

जल-२ :- लघुसिंचन (जलसंधारण) आस्थापना

जल-१० :- कृषिआस्थापना

जल-११  :- अर्थसंकल्प समन्वय

जल-१९ :- विनियोजनलेखे / इतर संविधानिकअहवाल समन्वय

जल-२३  :- विकाक / संकीर्णबाबी समन्वय

जल-२४ :- विधानमंडळ समन्वय

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम