अर्थसंकल्पीय माहिती

उदा., 15/07/2020
अर्थसंकल्पीय माहिती
अ. क्र. विषय बजेट माहिती तारीख बजेट माहिती दस्तऐवज
1 अर्थसंकल्पीय माहिती 20/09/2017 डाउनलोड application/pdf (2.99 MB)
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम