परिपत्रक/पत्र

उदा., 15/07/2020
उदा., 15/07/2020
परिपत्रक/पत्र
अ. क्र. शासन परिपत्रक क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 सिनाबं- 2020/प्र.क्र.79/जल-01 20/03/2020 शासन पुरकपत्र क्र.संकिर्ण-2017/प्र.क्र.24/जल-20 दि.28 सप्टेंबर, 2017 मधील नाला खोलीकरण करुन निर्माण होणाऱ्या पाणीसाठया संबधित स्पष्टीकरणाबाबत. जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (205.8 KB)
2 लपायो- 2020/प्र.क्र.06 /जल-01 04/02/2020 विभागाच्या अधिपत्याखालील योजनांच्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (560.63 KB)
3 संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १८३/जल-१ 16/01/2020 मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कामांच्या अंदाजपत्रकीय दरपृथ: करण्यासाठी(सन २०१८-१९) विभागाची सामाईक दरसूची (common Schedule of Rates ) वापर करणेबाबत निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (83.9 KB)
4 आस्थाप-2019/प्र.क्र.70/जल-2 10/07/2019 मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सेवा विषयक बाबी डाउनलोड application/pdf (3.08 MB)
5 क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६८/जल-१ 24/09/2019 मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कामांच्या अंदाजपत्रकीय दर पृथ:करण्यासाठी विभागाची सामाईक दरसूची तयार करणेसाठी समिती गठीत करणेबाबत समित्या गठित करणे डाउनलोड application/pdf (412.45 KB)
6 संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र..३१०/जल-१ 24/09/2019 मृद व जलसंधारण विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणेबाबत समित्या गठित करणे डाउनलोड application/pdf (2.1 MB)
7 जा.क्र/मृदस/जिओपोर्टल/ मृद-२/१३८४/२०१९ 18/07/2019 मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना उपग्रह आधारित नकाशांचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या जिओ पोर्टलचा वापर करण्याबाबत. मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (548.19 KB)
8 जशिअ-२०१९/प्र.क्र.१३९/जल-७ 15/06/2019 जलयुक्त शिवार अभियान निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना Geo-Portal चा वापर करण्याबाबत. जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (566.68 KB)
9 जा.क्र./प्रशा/१६५२/२०१९ 19/09/2019 मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना उपग्रह आधारित नकाशांचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या जिओ पोर्टलचा वापर करण्याबाबत. मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (3.44 MB)
10 सिनाबं -२०१९/प्र.क्र.१५४/जल-१ 11/09/2019 महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ स्तरावर सिमेंट नाला बांध/गेटेड सिमेंट बंधारा या बांधकाम उपचाराच्या अंदाजपत्रकास प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची तांत्रिक दृष्टया तपासणी करणेबाबत. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (483.23 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम