परिपत्रक/पत्र

उदा., 20/06/2019
उदा., 20/06/2019
परिपत्रक/पत्र
अ. क्र. शासन परिपत्रक क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 तांसस 2016/प्र. क्र. ३७८ /जल-१ 28/06/2018 लघु सिंचन(जलसंधारण)प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता/सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(State Level Advisory Commitee)स्थापन करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करणे. मार्गदर्शक सूचना क्र३ मध्ये अंशत प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (421.17 KB)
2 संकीर्ण -२०१६/प्र. क्र.२२७ / जल-१ 08/06/2018 केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महामार्ग विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली माती/मुरूम/दगड याकरिता जलसंधारणाच्या उपचारांची सांगड घालण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (350.4 KB)
3 क्र. सुप्रमा २०१७/प्र. क्र.२७४ / जल-१ 07/12/2018 मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत पूर्ण झालेली कामे संबंधित यंत्रणांना हस्तांतरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (1.02 MB)
4 गेटेड - २०१८/प्र. क्र.२७५ / जल-१ 05/12/2018 ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे/ गेटेड साठवण बंधारे यामध्ये ०.५० ते १.५० मी. उंचीपर्यंत संधानकीय पडदी बांधकाम कारण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (772.84 KB)
5 कोपबं.-२०१८/ प्र. क्र.२३०/ जल-१ 01/10/2018 पूर्व विदर्भातील को. प. बंधाऱ्यांचे/ द्वारयुक्त बंधाऱ्यांचे मऊ भुस्तरावर पाया घेवून बंधारे बांधकामाच्या संकल्पनाबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (710.7 KB)
6 तांत्रिक परिपत्रक क्र. मृजआ -२०१७ /प्र.क्र.३/संपसंगॅबं 07/11/2017 संधानकीय पडदी असलेल्या संयुक्त गॅबियन बंधाऱ्याच्या बांधकामाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (618.87 KB)
7 जावक क्र.२०१७/सं.क्र. १४९० /जल-१ 07/11/2017 संयुक्त गॅबियन बंधारा या जलसंधारण उपचार/ बांधकामाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (427.85 KB)
8 जशिअ -2018/प्र.क्र.40/जल-7 29/06/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन 2018-19 मधील कार्यक्रम नियोजन व अमंलबजावणीसाठी सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (39.05 KB)
9 जशिअ-२०१८/प्र.क्र. २२८/ जल-७ 24/04/2018 हमखास पावसाच्या प्रदेशातील हलक्या जमिनीवर ढाळीचे बांध बंधिस्ती एवजी कंपार्टमेंट बंडिगची कामे करण्याबाबत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (343.22 KB)
10 क्रमांक-बैठक-२०१८/प्र.क्र.७२/जल-७ 12/04/2018 मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ११ एप्रिल २०१८ रोजी व्ह‍िडीओ कॉन्फरन्स व्दारे झालेल्या बैठकीतील मुदयांच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (395.06 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम