परिपत्रक/पत्र

उदा., 23/02/2019
उदा., 23/02/2019
परिपत्रक/पत्र
अ. क्र. शासन परिपत्रक क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 तांत्रिक परिपत्रक क्र. मृजआ -२०१७ /प्र.क्र.३/संपसंगॅबं 07/11/2017 संधानकीय पडदी असलेल्या संयुक्त गॅबियन बंधाऱ्याच्या बांधकामाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (618.87 KB)
2 जावक क्र.२०१७/सं.क्र. १४९० /जल-१ 07/11/2017 संयुक्त गॅबियन बंधारा या जलसंधारण उपचार/ बांधकामाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (427.85 KB)
3 जशिअ -2018/प्र.क्र.40/जल-7 29/06/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन 2018-19 मधील कार्यक्रम नियोजन व अमंलबजावणीसाठी सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (39.05 KB)
4 जशिअ-२०१८/प्र.क्र. २२८/ जल-७ 24/04/2018 हमखास पावसाच्या प्रदेशातील हलक्या जमिनीवर ढाळीचे बांध बंधिस्ती एवजी कंपार्टमेंट बंडिगची कामे करण्याबाबत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (343.22 KB)
5 क्रमांक-बैठक-२०१८/प्र.क्र.७२/जल-७ 12/04/2018 मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ११ एप्रिल २०१८ रोजी व्ह‍िडीओ कॉन्फरन्स व्दारे झालेल्या बैठकीतील मुदयांच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (395.06 KB)
6 जशिअ २०१७/ प्र.क्र. ४३९/जल-७ 12/04/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेलया गावांबाबत जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (675.53 KB)
7 सासिंबं-२०१४/प्र.क्र. २०९/जल -७ 23/03/2018 जलयुक्त शिवार अभियानातील गावांकरिता सिमेंट नाला बांध/ साठवण बंधारा/ रिचार्ज बंधारे यांच्या आर्थिक मापदंडाबाबत भौतिक व आर्थिrक मापदंड डाउनलोड application/pdf (57.58 KB)
8 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.४०/जल-७ 23/03/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ साठी गावांची संख्या निश्च‍ित करणे व कालबध्द नियोजनाचे वेळापत्रक (औरंगाबाद विभाग) जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (64.39 KB)
9 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.४०/जल-७ 23/03/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ साठी गावांची संख्या निश्च‍ित करणे व कालबध्द नियोजनाचे वेळापत्रक (अमरावती विभाग) जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (66.02 KB)
10 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.४०/जल-७ 23/03/2018 जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ साठी गावांची संख्या निश्च‍ित करणे व कालबध्द नियोजनाचे वेळापत्रक (पुणे विभाग) जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (63.32 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम