परिपत्रक/पत्र

उदा., 19/11/2019
उदा., 19/11/2019
परिपत्रक/पत्र
अ. क्र. शासन परिपत्रक क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 आस्थाप-2019/प्र.क्र.70/जल-2 10/07/2019 मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सेवा विषयक बाबी डाउनलोड application/pdf (3.08 MB)
2 क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६८/जल-१ 24/09/2019 मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कामांच्या अंदाजपत्रकीय दर पृथ:करण्यासाठी विभागाची सामाईक दरसूची तयार करणेसाठी समिती गठीत करणेबाबत समित्या गठित करणे डाउनलोड application/pdf (412.45 KB)
3 संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र..३१०/जल-१ 24/09/2019 मृद व जलसंधारण विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणेबाबत समित्या गठित करणे डाउनलोड application/pdf (2.1 MB)
4 जा.क्र/मृदस/जिओपोर्टल/ मृद-२/१३८४/२०१९ 18/07/2019 मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना उपग्रह आधारित नकाशांचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या जिओ पोर्टलचा वापर करण्याबाबत. मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (548.19 KB)
5 जशिअ-२०१९/प्र.क्र.१३९/जल-७ 15/06/2019 जलयुक्त शिवार अभियान निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना Geo-Portal चा वापर करण्याबाबत. जलयुक्त शिवार अभियांन डाउनलोड application/pdf (566.68 KB)
6 जा.क्र./प्रशा/१६५२/२०१९ 19/09/2019 मृद व जलसंधारण कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना उपग्रह आधारित नकाशांचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या जिओ पोर्टलचा वापर करण्याबाबत. मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (3.44 MB)
7 सिनाबं -२०१९/प्र.क्र.१५४/जल-१ 11/09/2019 महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ स्तरावर सिमेंट नाला बांध/गेटेड सिमेंट बंधारा या बांधकाम उपचाराच्या अंदाजपत्रकास प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची तांत्रिक दृष्टया तपासणी करणेबाबत. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (483.23 KB)
8 सिनाबं -२०१९/प्र.क्र.१५५/जल-१ 13/09/2019 सिमेंट नाला बांध / गेटेड सिमेंट बंधारे या जलसंधारण उपचार बांधकामाबाबत विचारात घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सूचना. मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (799.45 KB)
9 तांसस 2016/प्र. क्र. ३७८ /जल-१ 28/06/2018 लघु सिंचन(जलसंधारण)प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता/सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(State Level Advisory Commitee)स्थापन करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करणे. मार्गदर्शक सूचना क्र३ मध्ये अंशत प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (421.17 KB)
10 संकीर्ण -२०१६/प्र. क्र.२२७ / जल-१ 08/06/2018 केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महामार्ग विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली माती/मुरूम/दगड याकरिता जलसंधारणाच्या उपचारांची सांगड घालण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (350.4 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम