शासन निर्णय

उदा., 20/06/2019
उदा., 20/06/2019
शासन निर्णय
अ. क्र. शासन निर्णय क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 प्र.मा.-२०१८/प्र. क्र. 273 /जल-१ 24/10/2018 ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या योजनांचे प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (769.13 KB)
2 लपायो-२०१८/प्र. क्र. १७६ /जल-१ 20/07/2018 २५० हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या को. प. बंधारे व लघु पाटबंधारे योजनांचे सिंचन व्यवस्थापन , देखभाल व दुरुस्तीच्या लाभधारकांच्या सहकारी पाणी वापर संस्थांना हस्थांतरण करणे, कलम क्र. ३ व ५ मध्ये अंशतः सुधारणा करणेबाबत प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (520.32 KB)
3 कोपबं-२०१८/प्र. क्र. १८३ /जल-१ 20/07/2018 जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम व दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (1.01 MB)
4 गामुध -२०१७/ प्र. क्र. ६२/ जल ८ 25/05/2017 गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या कार्यक्रमा अंतंर्गत गाळ काढण्याकरीता खाजगी व्यक्ती, अशासकीय संस्था, ग्राम पंचायत यांनी यंत्रसामुग्री उपलब्ध केल्यास त्यांना द्यावयाचे इनधनाचे दार निश्चित करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (351.94 KB)
5 लपायो-२०१८/प्र. क्र. १७७/जल-१ 20/07/2018 जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या बांधकाम व दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (1.25 MB)
6 संकीर्ण -२०१८ / प्र. क्र. १०६/ जल-१ 16/08/2018 शेतीमालावर आधारित सूक्षम, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याकरिता मानीव पाणी आरक्षणा बाबतची कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचना डाउनलोड application/pdf (1.15 MB)
7 आ स्था प -२०१८/प्र. क्र.33 / जल-५ 08/06/2018 मृद व जलसंधारण विभागाच्या ई- प्रशासन प्रकल्पासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती ( Project Implementation Commitee ) गठीत करण्याबाबत समित्या गठित करणे डाउनलोड application/pdf (650.27 KB)
8 सासिबं -२०१४ /प्र. क्र.२०९/ जल-७ 08/02/2018 सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन भूसंपादन निधी अदा करण्याबाबत निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (782.76 KB)
9 सासिबं -२०१४ /प्र. क्र.२०९/ जल-७ 08/08/2018 सिमेंट काँक्रीट नालाबांध : आर्थिक मापदंडाबाबत भौतिक व आर्थिrक मापदंड डाउनलोड application/pdf (423.69 KB)
10 तांसस-२०१६/प्र. क्र.३८७/ जल-१ 03/05/2018 लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भात राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती ( State Level Technical Advisory समिती) स्थापन करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करणे प्रशासकीय बाबी डाउनलोड application/pdf (845.2 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम