शासन निर्णय

उदा., 23/02/2019
उदा., 23/02/2019
शासन निर्णय
अ. क्र. शासन निर्णय क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 भूसंपा-२०१७/प्र.क्र.२३३(भा-२)/जल-४ 08/02/2019 सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन भूसंपादन निधी अदा करण्याबाबत.. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.2 MB)
2 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
3 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
4 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
5 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
6 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
7 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
8 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
9 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)
10 जशिअ-२०१८/प्र.क्र.१५५ /जल-७ 07/02/2019 जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरित करणेबाबत. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.09 MB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम