शासन निर्णय

उदा., 15/07/2020
उदा., 15/07/2020
शासन निर्णय
अ. क्र. शासन निर्णय क्र. दिनांक विषय प्रवर्ग डाऊनलोड
1 आस्थावि-2019/प्.क्र.79/जल-15 16/09/2019 सानुग्रह अनुदान मंजुर करणेबाबत-श्रीमती प्रांजली सतीश तेलगोटे निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.13 MB)
2 भूसांपा-2018/प्र.क्र.177/ जल-4 16/09/2019 मागणी क्रमांक झेड एच- 5 लेखाशिर्ष 4702 ए 019 पाझर तलाव क्र. 9, मारसावळी ता. फुलंब्री जि. औरंगाबाद. (भूसंपादन निधी) निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.07 MB)
3 सर्वेक्ष-2018/प्र.क्र.368/जल-4 17/09/2019 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पांच्या सर्वेंक्षण कामांच्या निधीचे वितरण. (उर्वरित महाराष्ट्र विभाग) निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.2 MB)
4 आस्थाप-2019/ प्र.क्र.236 /जल-2 18/09/2019 श्री. मिनाज अब्दुल शेख, जलसंधारण अधिकारी यांची जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे येथील रिक्त पदी बदलीबाबत..... सेवा विषयक बाबी डाउनलोड application/pdf (3.12 MB)
5 आस्थाप-2019/प्र.क्र.236/जल-2 18/09/2019 श्री. रविंद्र प्रभाकर मोरे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( ल.पा.), विभाग नंदूरबार यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. सेवा विषयक बाबी डाउनलोड application/pdf (3.06 MB)
6 आस्थाप-2019/प्र.क्र.175/जल-2 18/09/2019 उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल - शुध्दीपत्रक. सेवा विषयक बाबी डाउनलोड application/pdf (3.06 MB)
7 विदर्भ-2018/प्र.क्र.34/जल-4 18/09/2019 VIIDP अंतर्गत दुरुस्ती कामाच्या निधीचे वितरण. निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (1.4 MB)
8 नवीन-2019/प्र.क्र.289/जल-4 18/09/2019 0 ते 100 हे. नवीन / प्रगतीपथावरील प्रकल्पांच्या कामांकरिता निधीचे वितरण (विदर्भ विभाग). निधी वितरण, लेख परीक्षण,लेखे डाउनलोड application/pdf (3.13 MB)
9 साठत-2017/प्र.क्र. 233/जल-1 19/09/2019 साठवण तलाव पिंपळवाडी, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर या योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (411.65 KB)
10 लपात-1113/प्र.क्र. 459/जल-1 19/09/2019 लघु पाटबंधारे तलाव हलकर्णी, ता.चंदगड, जि. कोल्हापूर या योजनेस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता डाउनलोड application/pdf (279.01 KB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम