महामंडळ

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ

पत्ता : नवीन प्रशासकीय इमारत, तळ मजला (पू),
ज‍िल्हाध‍िकारी कार्यालय पर‍िसर,
औरंगाबाद - ४३१००१
संपर्क : ०२४०-२३६१२४४

 
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम