परभणी

Achievement
अ. क्र. अचीवमेंट फाइल शीर्षक अचीवमेंट फाइल
1 दैठणा रिचार्ज शाफ्ट विहिरीच्या साठ्यात वाढ pdf डाउनलोड (921.45 KB)
2 शेवडी-येनोली येथे बांधात पाणी परभणी pdf डाउनलोड (1.02 MB)
3 11 सोनखेड येथे सीएनबीत साठले पाणी परभणी pdf डाउनलोड (964.97 KB)
4 ददैठणहा व पपोरवड ययेथये शयेततळ्यहासंचत परभणी pdf डाउनलोड (473.51 KB)
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम