मा. राज्यमंत्री

मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण व संसदीय कार्य

कार्यालयाविषयी :

कार्यालयाविषयी :
नाव मा. ना. श्री. विजय सोपानराव शिवतारे
पद मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण व संसदीय कार्य
कार्यालयाचा पत्ता कक्ष क्र.- 203, 2 ला मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- 32.
दुरध्वनी क्रमांक 022- 22842559, 22842440
फॅक्स नंबर 022- 22842559, 22842440
ई-मेल stmin.wrd@maharashtra.gov.in
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम