वसुंधरा

वसुंधरा पाणलोट व‍िकास यंत्रणा , पुणे

पत्ता : वसुंधरा पाणलोट व‍िकास यंत्रणा, मुख्य प्रशासकीय इमारत
वसुंधरा पाणलोट विकास अभिकरण केंद्रीय प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला, आगरकर नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411001, भारत
संपर्क : ०२०-२६०५००२०
फॅक्स : ०२०-२६१३००५३

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम