विभागीय स्तरावरील प्रशिक्षण

जलयुक्त शिवार अभियान विभागीय कार्यशाळा सादरीकरण

अ.क्र. विषय सहभाग दस्तऐवज
१. जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८ अंमलबजावणीकरिता निर्गमित सूचना व कार्यपध्दती सचिव pdf Download (1.72MB)
२. जलयुक्त शिवार अभियानाची २०१६-१७ मधील अंमलबजावणी व २०१७-१८ मधील नियोजनाची रूपरेषा. विभागीय आयुक्त  
    नाशिकविभाग pdf Download (0.415KB)
    अमरावती विभाग pdf Download (28.6MB)
    औरंगाबाद विभाग pdf Download (6.76MB)
    नागपूर विभाग pdf Download (0.715KB)
    कोकण विभाग pdf Download (0.716KB)
    पुणे विभाग pdf Download (15.2MB)
३. मृद व जलसंधारणाचे विविध उपचार व पाणीसाठा त्याचे आर्थिक मापदंड श्री. मोते, संचालक, मृदसंधारण pdf Download (13.3MB)
४. पाण्याचा ताळेबंद श्री. बेलसरे, IIT, Mumbai pdf Download (0.666KB)
Treatment Potential Map श्री. प्रितम वंजारी, IWMP, Pune pdf Download (11.2MB)
गाव आराखडा श्री. बोटे, सह संचालक, मृदसंधारण pdf Download (1.46MB)
MRSAC/Monitoring NREGA व Mission Water श्री. घारे, MRSACShri. Ghare, MRSAC pdf Download (12.4MB)
जलसंधारण उपचार दुरूस्ती व मापदंड श्री. प्रक्षाळे, कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव pdf Download (30.9MB)
    श्री. सागर शिंदे, कार्यकारी अभियंता pdf Download (9.32MB)
अप्रत्यक्ष सिंचनामध्ये दुरूस्ती व मापदंड श्री. गोसावी, आयुक्त (मृद व जलसंधारण तथा संचालक, वाल्मी) pdf Download (2.63MB)
    श्री. कराड, उप सचिव, जलसंधारण विभाग pdf Download (2.98MB)
१० Mission Water Conservation व NREGA. मागेल त्याला शेततळे श्री. कोलते, आयुक्त, नरेगा pdf Download (0.385KB)
    श्री. शिंदे उप सचिव, नरेगा I. नाशिक विभाग pdf Download (0.717KB)
    औरंगाबाद विभाग pdf Download (0.415KB)
    अमरावती विभाग pdf Download (0.725KB)
    नागपूर विभाग pdf Download (0.715KB)
    कोकण विभाग
११. Composite structure of Gabian Bandhara pdf Download (13.3MB)
12. Construction of Cement Nala Band pdf Download (13.3MB)
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम